Vertical Ventures

Aktien

Aktien och ägarförhållanden

Enligt gällande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktiekapitalet i Vertical Ventures uppgår till cirka 1 970 575 SEK fördelat på 540 072 401 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,00365 SEK.

Nedanstående sammanställning visar de elva största aktieägarna per den 30 december 2019.

Ägare Antal aktier Andel
Custos AB 75 000 000 14,7%
Dividend Sweden AB 69 372 193 13,6%
Custos Media Sales AB 36 875 000 7,2%
City Capital Partners AB 27 981 910 5,5%
Fredrik Crafoord 15 400 000 3,0%
Advokatfirman Rex AB 14 223 258 2,8%
Capsensor Capital AB 12 191 044 2,4%
BGL Management AB 8 594 713 1,7%
Gryningskust Holding AB 6 485 000 1,3%
Saliba Elio 6 132 261 1,2%
Övriga 238 971 329 46,7%
Totalt antal aktier 511 226 708 100,0%

Handel i aktien

Vertical Ventures AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: VEVEN
ISIN-kod: SE0007614722

Konvertibler

Det har gjorts två konvertibelemissioner i samma serie, en under december 2015 och en under maj/juni 2016. Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel var den 13 juni 2017.

Kortnamn: WIFOG KV
ISIN-kod: SE0007783055

Utdelningspolicy

Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Vertical Ventures har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Styrelsen för Vertical Ventures har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

Nasdaq First North Growth Market 

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
ca@mangold.se 

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB är bolagets likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.