Arcane Crypto

Aktien

Aktien och ägarförhållanden

Enligt gällande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktiekapitalet i Vertical Ventures uppgår till cirka 1 970 575 SEK fördelat på 540 072 401 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,00365 SEK.

Nedanstående sammanställning visar de elva största aktieägarna per den 31 december 2021.

Ägare Antal aktier Andel
Kristian Lundkvist (Middelborg) 2 239 718 215 24,98%
Morten Klein 578 486 315 6,80%
Jonatan Raknes 540 833 759 6,36%
Simen Thorsen 314 015 268 3,69%
Invesco 262 338 811 3,08%
Bulltech AS 155 718 793 1,83%
Torbjørn Bull Jenssen 154 892 795 1,82%
Venture AS 120 854 869 1,42%
Avanza Pension 118 508 895 1,39%
Nordnet Pensionsförsäkring 101 471 376 1,19%
Summa 10 största ägarna 4 586 839 096 52,57%
Övriga ägare 3 918 861 093 47,43%
Totalt 8 505 700 189 100,00%

Handel i aktien

Vertical Ventures AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: VEVEN
ISIN-kod: SE0007614722

Konvertibler

Det har gjorts två konvertibelemissioner i samma serie, en under december 2015 och en under maj/juni 2016. Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel var den 13 juni 2017.

Kortnamn: WIFOG KV
ISIN-kod: SE0007783055

Utdelningspolicy

Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Vertical Ventures har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Styrelsen för Vertical Ventures har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

Nasdaq First North Growth Market 

Nasdaq First North Growth Market är en registrerad SME- marknadsplats för tillväxtbolag, i enlighet med Direktivet om marknader för finansiella instrument (EU2014/65) som implementerats i den nationella lagstiftningen i Danmark, Finland och Sverige. Marknadsplatsen utgör en del av Nasdaq gruppen. Emittenter på Nasdaq First North Growth Market är inte underkastade den reglering som gäller för Emittenter vars aktier är listade på en reglerad marknad, som definierad i EU lagstiftning (samt implementerad i nationell lagstiftning). Istället är de underkastade mindre omfattande regler och förordningar som är anpassade för mindre tillväxtbolag. Risken att investera i en Emittent på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i en Emittent listad på en reglerad marknad. Alla Emittenter med aktier listade för handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs. Nasdaq godkänner Emittenters ansökan om upptagande till handel.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
ca@mangold.se 

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB är bolagets likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.