Vertical Ventures

Aktien

Aktien och ägarförhållanden

Enligt gällande bolagsordning ska aktiekapitalet vara lägst 1 000 000 kr och högst 4 000 000 kr och antal aktier ska vara lägst 160 000 000 och högst 640 000 000. Aktiekapitalet i Vertical Ventures uppgår till cirka 27 003 620 SEK fördelat på 540 072 401 aktier med ett kvotvärde om cirka 0,05 SEK.

Nedanstående sammanställning visar de elva största aktieägarna per den 31 oktober 2019.

Ägare Antal aktier Andel
Aktiebolaget Custos 111 875 000 20,71%
Dividend Sweden AB 93 141 880 17,25%
Fredrik Crafoord gm bolag och kapitalförsäkring 83 703 895 15,50%
Capsensor Capital AB 16 866 241 3,12%
Advokatfirman Rex AB 14 223 258 2,63%
Gryningskust Förvaltning AB 12 500 000 2,31%
Ole Nilsson Nörgård 10 851 527 2,01%
BGL Management AB 7 474 713 1,38%
Elio Saliba 6 132 261 1,14%
Montana Swedan AB 5 212 477 0,97%
Övriga 178 091 149 32,98%
Totalt antal aktier 540 072 401 100,0%

Handel i aktien

Vertical Ventures AB är listad på Nasdaq First North Growth Market.

Kortnamn: VEVEN
ISIN-kod: SE0007614722

Konvertibler

Det har gjorts två konvertibelemissioner i samma serie, en under december 2015 och en under maj/juni 2016. Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på Nasdaq First North Growth Market. Sista dag för handel var den 13 juni 2017.

Kortnamn: WIFOG KV
ISIN-kod: SE0007783055

Utdelningspolicy

Den som på avstämningsdagen för utdelning är iförd i den av Euroclear förda aktieboken anses behörig att motta utdelning. I det fall någon aktieägare inte kan nås genom Euroclear kvarstår dennes fordran på utdelningsbeloppet och begränsas endast genom regler om preskription. Vid preskription tillfaller utdelningsbeloppet bolaget. Det föreligger inga restriktioner för utdelning eller särskilda förfaranden för aktieägare bosatta utanför Sverige och utbetalning sker via Euroclear på samma sätt som för aktieägare bosatta i Sverige. Vertical Ventures har ingen fastställd utdelningspolicy och historiskt har ingen utdelning lämnats. Styrelsen för Vertical Ventures har inte för avsikt att föreslå att utdelning lämnas inom det närmaste året. Eventuella vinster avses återinvesteras i verksamheten och användas för fortsatt expansion. Avsikten är att styrelsen årligen skall pröva den fastslagna utdelningspolicyn.

Nasdaq First North Growth Market 

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika börserna som ingår i NASDAQ OMX. Den har inte samma juridiska status som en reglerad marknad. Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på First North har en Certified Adviser som övervakar att regelverket efterlevs. NASDAQ OMX Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på First North.

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Mangold Fondkommission AB
Tel: 08-503 015 50
ca@mangold.se 

Likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB är bolagets likviditetsgarant

Erik Penser Bank AB
Box 7405
103 91 Stockholm

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.