Arcane Crypto

Konvertibelemissionen december 2015

Handel i konvertibler

Handeln med konvertiblerna inleddes den 26 februari 2016 på First North Sweden.
Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.

Konvertibelemissionen övertecknades

Wifog Holding har genomfört en nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog ("Erbjudandet") under perioden 1 december - 17 december 2015. Konvertibelemissionen tecknades till cirka 106,6 procent och Bolaget tillförs cirka 17,1 MSEK före kvittningar om cirka 2,0 MSEK och emissionskostnader. Övertilldelningsoptionen kommer att användas till den del om cirka 6,6 procent som konvertibelemissionen övertecknades, vilket ger samtliga investerare en full tilldelning.

Läs mer om utgången av konvertibelemissionen

Erbjudandet i korthet

Erbjudandet har förlängts till den 17 december

Sista dag för handel i bolagets aktie: 25 november 2015  
Avstämningsdag: 27 november 2015  
Teckningstid: 1 december - 17 december  
Teckningskurs: 10 SEK per konvertibel  
Ränta: Räntan är 12 procent per år  
Konverteringskurs: Konverteringskursen är 10 SEK per aktie  
Konvertibelns löptid: Löptiden på konvertibeln är 18 månader  
Emissionslikvid: Ca 16,0 MSEK före avdrag för emissionskostnader, baserat på totalt 1 600 540 konvertibler  
Emissionsvolym: Vid full teckning av Erbjudandet och sedermera full konvertering kan Bolagets aktiekapital komma att öka med högst cirka 3 050 440,80 SEK.  
Övertilldelningsoption: För det fall Erbjudandet övertecknas har styrelsen i Wifog rätt att besluta om en nyemission av ytterligare konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK, under Övertilldelningsoptionen.  
Villkor: Aktieägare erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Fyra (4) uniträtter berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny konvertibel i Wifog  
Antal aktier före emissionen: 6 402 161

 

 

undefined

Teaser

undefined 

Läs hela Erbjudandet

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.