Vertical Ventures

Nyheter

1 JANUARI - 30 SEPTEMBER 2019 WIFOG HOLDING AB (PUBL), ORG.NR. 556668-3933

KVARTAL 3, 2019

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 117 KSEK (1 785 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -14 264 KSEK (-3 966 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -1 116 KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -16 355 KSEK under kvartalet (-4 394 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -1 578 KSEK.
 • Ledningen har, som ett resultat av förhandlingen med Transiro Int AB om en avyttring av lojalitetsprogrammet, beslutat om nedskrivningar i koncernen. Av nedskrivningarna avser ca -1 629 KSEK lojalitetsplattformen och förutbetalda marknadsföringskostnader om -13 148 KSEK. Nedskrivningarna av engångskaraktär påverkar koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) med -13 148 KSEK och rörelseresultat (EBIT) med -14 777 KSEK.
 • Med anledning av att likviditetskraven för notering på Nasdaq First North Growth Market inte varit uppfyllda meddelade Nasdaq den 26 september att en avnoteringsprocess inletts. Den 13 november har ärendet avskrivits då likviditetskravet nu är uppfyllt.
 • Wifog Holding AB (publ) säkrar under andra kvartalet lånefacilitet från City Capital Partners AB om 3 miljoner kronor varav 2,15 MSEK har nyttjats per 30 september.
 • Wifog lanserar app med nya leverantörer av rörligt annonsmaterial

KVARTAL 1-3, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick för kvartal 1-3 till 3 519 KSEK (5 761 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för kvartal 1-3 till -17 190 KSEK (-8 846 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -4 042 KSEK.
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för kvartal 1-3 till -20 238 KSEK (-10 078 KSEK). Justerat för poster av engångskaraktär blev resultatet -5 461 KSEK.
 • Nedskrivningar av engångskaraktär påverkar koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) med -13 148 KSEK och rörelseresultat (EBIT) med -14 777 KSEK.
 • Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
 • Styrelsen beslutade under första kvartalet om en företrädesemission på totalt 20,7 MSEK med en överteckningsoption på ytterligare 6,4 MSEK. Emissionen tecknas till 108,5% motsvarande 22,5 MSEK.
 • Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget tecknar avsiktsförklaring med Transiro Int AB om att avyttra lojalitetsplattformen och mobiloperatör genom avyttring av Wifog Sverige AB. Den 21 november röstade en enig bolagsstämma för affären och nu pågår slutförhandling.
 • Extra bolagstämma röstar för namnändring till Vertical Ventures AB (publ) samt nyval av Tommy Carlstedt som ny styrelseledamot eftersom Mattias Spetz valt att lämna styrelsen.
 • Ytterligare 950 KSEK lån har tagits upp från City Capital Partners AB. Vilket har lett till ytterligare lånelöfte på 1MSEK som beräknas finansiera det negativa kassaflöde till dess affären med Transiro Int AB är slutförd.
 • Kallat till extra bolagstämma för nedsättning av aktiekapitalet genom förlusttäckning.

VD HAR ORDET

Det har varit ett händelserikt år för Wifogkoncernen där det andra halvåret såhär långt varit mer gynnsamt än det första. I förra veckan röstade en enig stämma igenom avyttringen av Wifog Sverige AB inklusive mobiloperatör med tillhörande lojalitetsplattform samt en namnändring till Vertical Ventures AB (publ). Detta innebär att det här är sista gången vi avger kvartalsrapport som Wifog Holding. Namnändringen beräknas enligt bolagsverket bli klar strax innan jul varvid bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet VEVEN.

Vår mobiloperatör har från dag ett kämpat med för höga overhead-kostnader, något som vi har jobbat hårt för att råda bot på sen jag tog över som VD för snart 1,5 år sen. I oktober gav våra insatser efterlängtat resultat när mobiloperatören äntligen gick med vinst och vi är nu i slutförhandling kring affären med Transiro Int AB.

Många undrar vad Vertical Ventures kommer att ha för huvudsaklig verksamhet framgent. Vi kommer att fortsätta att fokusera på kundlojalitet som vi har i vårt DNA och många års erfarenhet inom. Exakt hur verksamheten kommer att se ut kan vi i nuläget inte kommunicera men vi ser stora möjligheter att använda våra kunskaper inom lojalitet genom både aktivt ägarskap och i egna projekt framöver. Vi kommer att kommunicera nästa steg för koncernen så snart det är möjligt.

Som vi tidigare kommunicerat gör vi nedskrivningar i samband med affären i både immateriella tillgångar, aktier i dotterbolag samt marknadsföringen inom Custos-gruppen för att bättre avspegla marknadsvärdet på tillgångarna, vilket påverkar resultatet i Q3 negativt. Justerat för dessa nedskrivningar gör vi vårt bästa EBITDA-resultat i koncernens historia.

Martin Litborn
Tillförordnad Verkställande Direktör

Stockholm 2019-11-29

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Litborn, Tf. VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com

Kommande rapporter

 • Kvartalsrapport 3 2019: 29 november 2019
 • Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020

Rapporten i sin helhet bifogas.

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2019 kl. 08:30 CET.

Kort information om Wifog Holding AB (publ):

Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i poängsystemet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se

2020-07-02
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures") informerade i pressmeddelande 20200702 att man avbrutit processen avseende Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd sedan exklusivitetsperioden enligt ingången avsiktsförklaring löpt ut.

2020-07-02
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures") informerade i pressmeddelande 20200203 att man ingått en avsiktsförklaring ("LOI") gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd ("Tongdow") genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen").

2020-05-25
Regulatorisk

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.