Vertical Ventures

Nyheter

Apportemission - Erbjudande om att byta Wifog AB-aktier mot Wifog Holding AB-aktier

Med stöd av bemyndigande från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 fattade styrelsen för Wifog Holding AB den 16 maj 2016 beslut om apportemission av högst 266 466 aktier, vilket vid full anslutning innebär en ökning av aktiekapitalet med cirka 507 852,82 kronor. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare i Wifog AB, org.nr 556572-4621, som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Bakgrund
I juni 2015 gick Forestlight Entertainment AB (publ) ut med ett erbjudande till alla aktieägare i Wifog AB om att genom en apportemission köpa deras Wifog AB-aktier och få aktier i Forestlight Entertainment AB i utväxling. Aktieägare med drygt 95% aktierna i Wifog AB tackade ja till erbjudandet och Forestlight Entertainments AB bytte namn till Wifog Holding AB. Samtidigt som transaktionen genomfördes avyttrade Forestlight Entertainment AB den tidigare operativa verksamheten, varvid Wifog blev den nya och enda verksamheten för koncernen.

Knappt 5% av aktierna i Wifog AB ägs således av andra ägare än Wifog Holding AB. Mot bakgrund av att väldigt många efterfrågat en ny möjlighet att konvertera aktier i Wifog AB till Wifog Holding AB så har styrelsen beslutat att öppna ett erbjudande enligt samma konverteringsnyckel som erbjudandet sommaren 2015.

Styrelsens förhoppning är att samtliga aktieägare i Wifog AB tar den sista chansen att bli delagare i det noterade bolaget och hoppas att de får vara med om en betydligt starkare börsutveckling än vad som varit fallet de första 8 månaderna som noterade på Nasdaq First North.

För de aktieägare som inte svarar på detta erbjudandet, kommer styrelsen att påkalla en process för att tvångsvis lösa ut resterande aktieägare. En sådan process brukar ta väldigt lång tid och kan förväntas bli färdig tidigast om 12 månader.

Erbjudande
Erbjudandet innebär att aktieägarna i Wifog AB för varje åttio (80) befintliga aktier i Wifog AB erhåller en (1) nyemitterad aktie i Wifog Holding AB. Rätt att teckna de nya aktierna ska tillkomma de aktieägare som äger minst 80 aktier i Wifog AB.

Fullständiga villkor för apportemissionen framgår av Informationsmemorandum som kommer att publiceras på Wifog Holding AB:s webbplats www.wifog.com samt på Mangolds webbplats www.mangold.se.

Anmälan
Anmälningsperioden för Erbjudandet löper från och med den 23 maj 2016 till och med den 3 juni 2016.

Förtryckt anmälningssedel och svarskuvert distribueras via Euroclear per den 19 maj 2016 till direktregistrerade aktieägare i Wifog AB. Den som önskar acceptera Erbjudandet ska kontrollera att de förtryckta uppgifterna på anmälningssedeln är korrekta, komplettera med efterfrågade uppgifter, underteckna anmälningssedeln samt lämna in anmälningssedeln till:

Mangold Fondkommission AB
Ärende: Wifog
Box 55691
102 15 Stockholm
Besöksadress: Engelbrektsplan 2

E-mail: teckning@mangold.se
Telefax: 08-503 015 51
Telefon: 08-503 015 80
Webbplats: www.mangold.se

Blank anmälningssedel kommer att kunna laddas ned i elektroniskt format från Wifog Holding AB:s webbplats www.wifog.com samt från Mangolds webbplats www.mangold.se.

Stockholm 2016-05-18

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter möjlighet att helt eller delvis finansiera kostnaden för hushållsnära tjänster såsom mobiltelefoni, försäkringar och el genom att konsumera reklam och handla online från butiker knutna till Wifogs nätverk samt göra marknadsundersökningar. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2017-08-31
Regulatorisk

KVARTAL 2, 2017 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 871 Tkr (2 445 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 987 Tkr (620 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 386 Tkr (-5 188 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 727 Tkr under kvartalet (-5 425 Tkr).
 • I juni skriver Wifog avtal med Barncancerfonden om att lansera en ny digital insamlingstjänst. Wifog har utvecklat lösningen som i grunden bygger på bolagets beprövade cash-backteknologi. Tjänsten kopplas upp till ett stort antal butiker vars omsättning ökar tack vare trafiken från användarna. Värdena som skapas genom transaktionerna går till Barncancerfonden viktiga insamling till forskning om barncancer.
 • Wifog Mobile förlänger MVNO-avtal med 3 och relanserar sin mobiltjänst som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder, där det minsta abonnemanget kostar 20 kronor i månaden.

HALVÅR 1, 2017 

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 557 Tkr (4 059 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 319 Tkr (333 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under första halvåret -8 173 Tkr (-10 477 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -8 836 Tkr under första halvåret (-10 950 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white- label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
2017-08-31
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressmeddelanden avseende emission om 30 miljoner kronor och därtill aviserad försening av registrering vill styrelsen uppdatera marknaden med följande information.

2017-08-31
Regulatorisk

Då ett formfel begicks när beslut om upprättande av optionsprogram vid årsstämma den 23 maj 2017, har styrelsen idag beslutat återkalla programmet i sin helhet.

2017-08-18
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressreleaser avseende framgångsrikt stängd emission om 30 miljoner kronor och därtill förseningar i registrering och därmed förknippad likviditetssituation så vill styrelsen ge följande kompletterande information.

2017-08-11
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) har tidigare aviserat att bolaget framgångsrikt stängt en emission om totalt 30 miljoner kronor. Mot bakgrund av att en del av de som motsvarar kontantdelen i emissionen är försenade så har bolaget ännu inte kunnat registrera emissionen och därför hamnat i likviditetskris.

2017-07-25
Regulatorisk

Teckningsperioden för den tidigare aviserade riktade emissionen till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande av från årsstämman den 23 maj 2017, har nu stängts. Teckning har erhållits på totalt på 12 000 000 antal aktier och kommer att tillföra Bolaget 30 000 000 kronor i kapital och öka Bolagets aktiekapital med 22 870 587,212865 kronor.

2017-07-07
Regulatorisk

Mot bakgrund av tidigare aviserade riktade emissionen på upp till 35 miljoner kronor har minimbeloppet på 25 miljoner kronor uppnåtts.

2017-07-03
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.

<<
1
...
10
11
12
13
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.