Vertical Ventures

Nyheter

BOKSLUTSKOMMUNIKÈ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2018 WIFOG HOLDING AB (PUBL)

KVARTAL 4, 2018 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 268 Tkr (1 934 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 447 Tkr (-1 659 Tkr) Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar samt emissionskostnader blev resultatet före avskrivningar 2 182 TKr
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 865 Tkr under kvartalet (-2 050 Tkr)
 • Wifog Holding anlitar Erik Penser som likviditetsgarant
 • Styrelsen får mandat att besluta om en eller flera emissioner på extra bolagstämman den 20 december
 • Ytterligare lånelöfte om 500 000 kr i bryggfinansiering har säkrats från City Capital Partners AB

TOLV MÅNADER, 2018

 • Nettoomsättningen under perioden uppgick till 8 030 Tkr (7 942 Tkr)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -10 293 Tkr (-9 885 Tkr) Justerat för ej kassaflödespåverkande marknadsinvesteringar blev resultatet före avskrivningar -3841 Tkr
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -11 943 Tkr under första tolv månaderna (-11 303 Tkr)
 • Förslaget från Wifog Holding AB:s styrelse till årsstämman är att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
 • Ytterligare lån har tagits upp från City Capital Partners. Totala lånebeloppet uppgår därför till 2 MSEK av det totala lånelöftet på 2,5 MSEK.
 • Styrelsen beslutar om en företrädesemission på totalt 20,7 MSEK med en överteckningsoption på ytterligare 6,4 MSEK
 • Wifog ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB
 • Företrädesemissionen tecknas till 108,5% motsvarande 22,5 MSEK

Ökade intäkter, lägre kostnader, tillväxt i användare och sista stegen mot finansiell stabilitet

Trots ett tufft år för bolaget så stänger vi böckerna med ökad försäljning för tredje kvartalet på raken. Reformarbetet har resulterat i att vi justerat för marknadsinvesteringar utan kassaflödespåverkan förbättrar resultatet med över 50%. Det senaste halvåret har vi arbetat hårt och målmedvetet för att skapa förutsättningar för en stark och positiv utveckling för Wifog. Även om mycket arbete återstår så är det med tillfredställelse jag kan notera att mycket går åt rätt håll för bolaget. Vi ser en snabb tillväxt i antalet medlemmar och omsättningen ökar, vilket tillsammans med lägre kostnader borgar för en positiv resultatutveckling. 

Redan när vi vid reformarbetets början gjorde en genomgång av bolagets styrkor och svagheter kunde vi se att det fanns oerhört mycket att bygga vidare på. En färdig plattform med 25 000 medlemmar, flera etablerade samarbeten med betydelsefulla aktörer samt inte minst ett samarbete med Metro Media House, som ger oss tillgång till annonsering och mediautrymme värt stora belopp, är några av de faktorer som visar på bolagets potential.

Men vad som tidigare har saknats är främst en tydlig vision och strategi, vilket i förlängningen också slog mot bolagets finanser. Vi såg oss därmed tvungna till att inleda reformarbetet med finansiell rekonstruktion av bolaget där framförallt kostnadsnedskärningar var prioriterat. Jag bedömer att vi till stor del är klara med denna process i och med att vi snart stänger en företrädesemission som tecknades till 108,5% som hjälper oss att rensa i vår ansträngda balansräkning och förbättra utsikterna framåt.

Det är också ingen tvekan om att utvecklingen för marknaden talar för Wifog. Marknaden för lojalitetsprogram väntas växa med 25 procent årligen de kommande åren samtidigt som den digitala annonsmarknaden visar på en stark tillväxt.

Wifog har också positionerat sig rätt med hänsyn taget till andra trender. Den senaste statistiken från Post- och Telestyrelsen visar att mobilmarknaden inte längre växer i den takt den har gjort tidigare, vilket för med sig ett fokus på att behålla befintliga kunder. Vi kan därmed sägas ligga helt rätt med vår lojalitetsplattform.

Jag ser fram emot 2019 som ska bli året där Wifog på riktigt visar sin fulla potential och blir allmänt känt som platsen där man hittar både produkter och tjänster som ligger rätt i tid och rätt i pris. Genom strategiska samarbeten och rekryteringar inom våra två affärsområden - Digital annonsering och Research samt Produkter och Tjänster - är jag övertygad om att vi kommer att växa snabbt under lönsamhet.

Stockholm den 28 februari 2019

Martin Litborn
Tillförordnad Verkställande Direktör

Kommande rapporter

 • Kvartalsrapport 1 2019: 31 maj 2019
 • Årsredovisning 2018: 10 maj 2019
 • Kvartalsrapport 2 2019: 30 augusti 2019
 • Kvartalsrapport 3 2019: 29 november 2019
 • Bokslutskommuniké 2019: 28 februari 2020

Årsstämma

 • Preliminärt datum för årsstämma: 31 maj 2019 

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm 2019-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, Tf. VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com 

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2018 kl. 8:45 CET.

Kort information om Wifog Holding AB (publ):
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Plattformen är uppbyggd så relevanta nyckeltal kan drivas genom en incitamentsmodell i poängsystemet. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna. Wifog skapar direkta och synliga värden för konsumenter och värden för företag och organisationer genom ökat kundengagemang, aktivitet och lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, ca@mangold.se, www.mangold.se

2020-05-25
Regulatorisk

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

2020-04-30
Regulatorisk

Vertical Ventures årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.verticalventures.se.

2020-04-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, Stockholm.

2020-04-14
Regulatorisk
2020-03-05
Regulatorisk

Allt sedan jag tillträdde som VD i januari har vi fokuserat på att färdigställa renodlingen av Vertical Ventures. Ett av huvudmålen för mig har varit att rensa upp balansräkningen i bolaget och detta har skett genom försäljning av Transiro Int. aktier. I dag har vi kvar 20 000 000 av de Transiroaktier vi fick som betalning för Wifog Sverige när bolaget såldes i december 2019. Försäljningen har inneburit att vi nu för första gången i bolagets historia kan operera utan lån och med en nettokassa, vilket i sin tur skapar goda möjligheter framåt för Vertical Ventures.

2020-03-05
Regulatorisk

Vertical Ventures har minskat sitt innehav från 50 000 000 aktier till 20 000 000 aktier i Transiro Int. AB vilket motsvararar 5,9% av bolagets kapital och röster. Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020.

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.