Arcane Crypto

Nyheter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2016

Kvartal 3, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 1 778 Tkr (983 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick 295 Tkr (-4 035 Tkr).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -3 801 Tkr (-7 296 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -4 072 Tkr (-7 472 Tkr).
 • Pågående anbudsprocess med en av Sydostasiens största mobiltelefonoperatörer, med över 100 miljoner användare, om licensiering av Wifogs plattform. Wifog är en av tre kvarvarande aktörer i anbudsprocessen.
 • Samarbetet med Tele2 lanseras i mitten av september, vilket gör det möjligt för Comviqs kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs bonustjänst.
 • Beslut om en riktad nyemission på 1 500 000 aktier till teckningskursen 9,00 kronor per aktie fattas i slutet september. Syftet med emissionen var att finansiera upp Bolaget och samtidigt bredda ägarbasen. Emissionen tillförde bolaget 12,7 miljoner kronor efter finansieringskostnader.

Kvartal 1 - 3, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 836 Tkr (2 542 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick 628 Tkr (-13 129 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev -14 277 Tkr (25 011 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -15 022 Tkr (-25 510 Tkr).
 • Konvertibelemission på 1 705 430 konvertibler genomfördes i januari vilken tillförde Bolaget 17,1 Mkr.
 • Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.
 • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
 • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
 • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
 • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital. 

Efter rapportperiodens utgång

 • Samarbetsavtal tecknat med mySafety Försäkringar AB som syftar till att marknadsföra respektive bolags produkter och tjänster till varandras användare och kunder. Initialt kommer mySafety att erbjuda tjänsten ID-skydd till förmånliga villkor till Wifogs användare. ID-skydd är en tjänst som förebygger och minskar konsekvenserna vid en ID-kapning.
 • Registrering av den riktade emissionen är inskickade till Bolagsverket, men ännu inte färdigställd vid tiden för denna rapports publicering. Antal aktier i Bolaget kommer att uppgå till 8 121 963 efter emissionen.

VD har ordet

Högre försäljning  och resultat
Vi har haft en fortsatt god utveckling under tredje kvartalet både avseende försäljning och resultat. Extra glädjande är att vi ser att användartalen ökar igen vilket visar att Wifogs tjänst och produkt-portfölj är relevant och skapar användarvärden. Sammantaget ökade försäljningsvolymen med mer än 81 procent jämfört med samma kvartal förra året.

Nya marknader och nya affärs-områden
Wifog tillhandahåller förmodligen väldens mest ambitiösa bonustjänst för att belöna människor för saker vi ändå gör online. Affärsmodellen håller och den tekniska plattformen är stabil och under konstant utveckling av ett väldigt kunnigt och ambitiöst team. Värdena som skapas är kan appliceras i väldigt många situationer och bidra till såväl individuellt som kollektivt välbefinnande.

Mobiloperatörer: Wifogs första anhalt - vi började för tre år sedan med en annonsfinansierad virtuell operatör i 3s nät och lanserar under hösten vårt samarbete med Tele2.

För oss är det väldigt glädjande att se att efterfrågan för tekniska lösningar och mekanismer som sänker mobil-kostnaden eller ger mer data ökar. Vi kan med glädje se att flera operatörer i världen lanserat annonsfinansiering som ett komplement till befintliga kunderbjudanden. Som nämndes i vår förra kvartalsrapport så är vi fortsatt med i finalen för att leverera en managed service som bygger på Wifogs teknik och kunnande till en av världens största operatörer. Vi märker av ett starkt ökande intresse från ett stort antal telekombolag runt om i världen. Jag är övertygad om att alla telekomoperatörer måste ha ett privatkunds-erbjudande som innehåller prissänknings-mekanismer baserade på reklam och marknads-aktiviteter - Wifog skall vara synonymt med företeelsen, driva utvecklingen och vara top-of- mind när operatörer skall handla upp sådana tjänster.

Idrottsrörelsen: Idrott engagerar väldigt många människor av olika åldrar - antingen är man supporter, utövare eller glad intressent vid sidlinjen. Oavsett nivå, frekvens eller storlek på verksam-heten så behövs det alltid pengar till utrustning, resor, faciliteter, personal och spelare.

Wifogs applikationer används lika väl för att samla pengar till klubben som till sin egen plånbok. Alla kan fortfarande knacka dörr med lotter, korvar, blommor och allt annat som historiskt sålts, men nu kommer vi komplettera med digitala möjligheter som bygger på det man ändå gör i sin vardag. Diskussioner pågår med två av Sveriges största klubbar. Vi räknar med att kunna lansera en test-version under Q1-2017 och fullständiga versioner för större skala under Q2-Q3 2017.

Religiösa samfund och välgörenhet: I många delar av världen samlar kyrkor och samfund varje vecka stora delar av befolkningen för andlig och social samvaro. En stor del av verksamheten går ut på att hjälpa behövande med ekonomiska- och andra resurser. Vi har blivit ombedda att lämna in förslag och utkast på partnerskapsavtal avseende "en digital kollektbössa" till två väldigt stora organisationer som samlar vardera väldigt många samfund. Ett i sydostasien och ett i USA.

Väl inom ramen för Wifogs befintliga funktionalitet och kapacitet ser vi en väldigt stor potential i att bistå alla världens religiösa samfund och välgörenhetsorganisationer i sitt insamlingsarbete. Marknaden är enorm och arbetet sker i dag huvudsakligen analogt.

Sammanfattningsvis så är sakernas tillstånd bättre för Wifog än någonsin, nya möjligheter att nå många fler människor i många delar av världen möter oss hela tiden. Vår största utmaning är att hinna med att ta vara på alla möjligheter, men vi har strategin, energin och en stark organisation på plats för att säkerställa optimal utveckling för bolaget.

Plattformsutveckling
Vårt konstanta och konsekventa arbete med att utveckla och förbättra vår befintliga plattform, applikationer och funktioner fortgår i hög takt. Värt att nämna är vår förmåga att centralt uppdatera lokala applikationer. Detta innebär att vi i allt väsentligt kommer att kunna driva en dansk, tysk, amerikansk och en filippinsk version från ett ställe och vidare att fotbollslag A, B och C kan hanteras som "en version". Detta är viktigt inte minst för att kunna hålla utvecklingskostnader och administra-tion på en gynnsam nivå, men också för att kunna säkerställa jämnaste och högsta kvalitet på alla marknader och med alla partners.

Ett annat intressant utvecklingssteg är att vi i närtid kommer att kunna lansera "micro-surveys". Som namnet antyder så är det två till fyra nyckelfrågor som bidrar till förbättrad segmentering och högre relevans. Tillsammans med övrig användardata och preferensuppgifter så ökar våra möjligheter att ge annonsörer och partners en bättre träffbild och säkrare leads samtidigt som alla användare kan tjäna mer i vårt system.

Tack för ett fantastiskt kvartal och jag kan tryggt säga att med många ännu bättre i sikte.

Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 31 januari 2017.
Årsstämma 2017 kommer att hållas den 23 maj 2017.
Delårsrapport för kvartal 1, 2017 publiceras den 16 maj 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2016-11-14

Kontakt
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.
Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm
Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 november 2016 kl 08:00.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se.

Filer för nedladdning
2017-11-10
Regulatorisk

Aktieägarna i Wifog Holding AB (publ), org.nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma den 12 december 2017, kl. 10.00 i bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm.

2017-11-07
Regulatorisk

Bolaget vill lämna följande förtydligande avseende det pressmeddelande som offentliggjordes den 6 november 2017 angående emissioner och finansiering.

2017-11-06
Regulatorisk

Wifog har påbörjat ett sparprogram som kommer att sänka de direkta kostnaderna med 900.000 kr i månaden. Åtgärderna kommer att ge full effekt den 1 december.

2017-11-06
Regulatorisk

Bolaget har den 25 juli 2017 offentliggjort pressmeddelande och därigenom informerat om att totalt 12 000 000 nya aktier har tecknats i den nyemission som bolaget offentliggjorde den 3 juli 2017, varigenom bolaget skulle tillföras en total teckningslikvid om 30 000 000 kronor.

2017-08-31
Regulatorisk

Detta pressmeddelande är ett förtydligande av det pressmeddelande som gick ut tidigare idag angående att Bolaget återkallar ett incitamentsprogram.

2017-08-31
Regulatorisk

KVARTAL 2, 2017 

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 871 Tkr (2 445 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 987 Tkr (620 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -3 386 Tkr (-5 188 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -3 727 Tkr under kvartalet (-5 425 Tkr).
 • I juni skriver Wifog avtal med Barncancerfonden om att lansera en ny digital insamlingstjänst. Wifog har utvecklat lösningen som i grunden bygger på bolagets beprövade cash-backteknologi. Tjänsten kopplas upp till ett stort antal butiker vars omsättning ökar tack vare trafiken från användarna. Värdena som skapas genom transaktionerna går till Barncancerfonden viktiga insamling till forskning om barncancer.
 • Wifog Mobile förlänger MVNO-avtal med 3 och relanserar sin mobiltjänst som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder, där det minsta abonnemanget kostar 20 kronor i månaden.

HALVÅR 1, 2017 

 • Nettoomsättningen under första halvåret uppgick till 4 557 Tkr (4 059 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 1 319 Tkr (333 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under första halvåret -8 173 Tkr (-10 477 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -8 836 Tkr under första halvåret (-10 950 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white- label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
2017-08-31
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressmeddelanden avseende emission om 30 miljoner kronor och därtill aviserad försening av registrering vill styrelsen uppdatera marknaden med följande information.

2017-08-31
Regulatorisk

Då ett formfel begicks när beslut om upprättande av optionsprogram vid årsstämma den 23 maj 2017, har styrelsen idag beslutat återkalla programmet i sin helhet.

<<
1
...
16
17
18
19
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.