Vertical Ventures

Nyheter

Delårsrapport Q2 2016 1 januari - 30 juni 2016 Wifog

Kvartal 2, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 2 445 Tkr (1 099 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick 620 Tkr (-3 754 Tkr).
 • Resultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -5 188 Tkr (-9 058 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -5 425 Tkr (-9 058 Tkr).
 • Samarbetsavtal tecknat med Tele2 Sverige för att erbjuda Comviqs och Tele2s kunder att betala hela eller delar av sina mobilkostnader genom Wifogs aktivitets- och lojalitets-modell.
 • Samarbetsavtal tecknat med Aon Sweden för att ta fram optimala försäkringslösningar och ett förstärkt kunderbjudande för Wifogs och Aons universum.
 • Apportemission genomförs i juni efter ett erbjudande till Wifog ABs minoritetsägare att konvertera sina aktier i Wifog AB mot aktier i Wifog Holding AB (publ). Ägare till 82% av minoritetsaktierna accepterar erbjudandet. Efter emissionen äger Wifog Holding AB (publ) 99,3% av akiter och röster i Wifog AB.
 • Konvertibelemission på 491 881 konvertibler genomförs i juni vilken tillför Bolaget 4,2 Mkr i kapital.

Halvår 1, 2016

 • Nettoomsättningen uppgick till 4 059 Tkr (1 560 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick 333 Tkr (-9 095 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev -10 477 Tkr (17 715 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -10 950 Tkr (-18 037 Tkr).
 • Konvertibelemission på 1 705 430 konvertibler genomfördes i januari vilken tillförde Bolaget 17,1 Mkr.
 • Handeln med konvertiblerna inledes på First North Sweden den 26 februari 2016. Konvertiblernas ISIN-kod är SE0007783055.

Efter rapportperiodens utgång

 • Pågående anbudsprocess med en av Sydostasiens största mobiltelefon-operatörer, med över 100 miljoner användare, om licensiering av Wifogs plattform. Wifog är en av tre kvarvarande aktörer i anbudsprocessen.

VD har ordet
Q2 är Wifogs mest spännande kvartal någonsin! Vårt hårda arbete med att vässa kunderbjudandet och funktionerna på plattformen har burit frukt både i form av viktiga nyckeltal såsom ARPU (average revenue per user) som flerdubblats och fortsatt stiger och stigande positiv bruttomarginal och i form av att etablerade aktörer som Tele2 och AON valt att knyta samarbetsavtal med Wifog.

Vi vet nu att vår affärsmodell håller. Den tekniska plattformen är stabil och erbjudandet till kunder och affärspartners är riktigt starkt och än bättre kommer det att bli. Nya funktioner och förbättringar ligger i pipeline eller är under utveckling.

Fler bra sätt att tjäna poäng och fler intressanta sätt att göra av med dem på! Biobiljetter och presentkort har tagits emot med öppna armar och på en månad bidrog över 3 000 Wifog-användare till Barncancerfondens strävan att avskaffa barncancer.

I september kommer Comviqs kontant-kortskunder att kunna banta eller helt täcka sina mobilkostnader med hjälp av Wifog som ett första led i samarbetet med Tele2. Jättekul!!!

Vår viktigaste uppgift nu är att öka användarskaran. Strategin för den saken bygger mycket på tillväxt genom partnerskap. Tele2's och AON's kunder kommer snart att kunna dra nytta av Wifogs plattform och med bara en bråkdel av dem ombord så kan vi visa positivt kassaflöde och därefter göra en efterlängtad vinst.

På tal om användare så bjöd en av Sydostasiens största mobiltelefon-operatörer, med över 100 miljoner användare, in oss att vara med i en RFI (request for information). Första fasen avlöpte väl och vi har nu lämnat in ett konkret anbud i konkurrens med två andra aktörer. Operatören har enligt egen uppgift 40 miljoner användare i sin befintliga reklamplattform och vill nu byta ut den mot en lösning med mer kvalificerad funktionalitet och kapacitet. Uppdraget omfattar licensiering av vår plattform och till det drift, underhåll och utveckling.

Även om vi "bara" är en av tre kvar i processen så är det väldigt hedrande och ett viktigt kvitto på att vår produkt är eftertraktad.

Vad avser övrig expansion så har vi fortsatt väldigt aktiv och positiv dialog och konkreta diskussioner på ett antal marknader och räknar med att komma i mål på någon marknad redan under Q4 eller Q1 nästa år.

Time to market har reducerats väsentligt eftersom vi byggt en central plattform i vilken vi enklare kan göra lokala anpassningar för språk, valuta och APIer med lokala innehållsleverantörer och partners. I princip betyder det att vi kan lansera en ny marknad 8-12 veckor efter att beslut fattats. 

Vi står alltså redo att kunna växa till nya geografier och möta nya människor och marknader med hög fart och till rimliga kostnader.

Vi som arbetar på Wifog ser framtiden an med stor tillförsikt och räknar med att kunna glädja aktieägare, kunder och partners med resultatet av våra ansträngningar.

Tack för ett fantastiskt kvartal och full fart framåt!

Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Delårsrapport för kvartal 3, 2016 publieras den 14 november 2016.
Bokslutskommuniké för 2016 publiceras den 31 januari 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2016-08-29
Wifog Holding AB (publ)

Styrelse & VD

Johan Salén
Ordförande

Mathias Hedström
Ledamot

Henrik Ringmar
Ledamot

Peter Håkansson
VD

Kontakt
För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD.

Wifog Holding AB (publ), Eriksbergsgatan 8A, 2 tr, 114 30 Stockholm

Hemsida: www.wifog.com, e-post: ir@wifog.com

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 augusti 2016 kl 08:30.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Med en unik incitamentsdriven modell kan konsumenter i Sverige, och inom kort i andra länder, finansiera hushållsräkningar och inköp genom sitt eget engagemang och sina aktiviteter. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2017-08-31
Regulatorisk

Då ett formfel begicks när beslut om upprättande av optionsprogram vid årsstämma den 23 maj 2017, har styrelsen idag beslutat återkalla programmet i sin helhet.

2017-08-18
Regulatorisk

Med anledning av tidigare pressreleaser avseende framgångsrikt stängd emission om 30 miljoner kronor och därtill förseningar i registrering och därmed förknippad likviditetssituation så vill styrelsen ge följande kompletterande information.

2017-08-11
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ) har tidigare aviserat att bolaget framgångsrikt stängt en emission om totalt 30 miljoner kronor. Mot bakgrund av att en del av de som motsvarar kontantdelen i emissionen är försenade så har bolaget ännu inte kunnat registrera emissionen och därför hamnat i likviditetskris.

2017-07-25
Regulatorisk

Teckningsperioden för den tidigare aviserade riktade emissionen till kursen 2,50 kronor per aktie i Wifog Holding AB (publ), med stöd av bemyndigande av från årsstämman den 23 maj 2017, har nu stängts. Teckning har erhållits på totalt på 12 000 000 antal aktier och kommer att tillföra Bolaget 30 000 000 kronor i kapital och öka Bolagets aktiekapital med 22 870 587,212865 kronor.

2017-07-07
Regulatorisk

Mot bakgrund av tidigare aviserade riktade emissionen på upp till 35 miljoner kronor har minimbeloppet på 25 miljoner kronor uppnåtts.

2017-07-03
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.

2017-06-16
Regulatorisk

Wifog Holding AB har slutit ett avtal med Barncancerfonden om att lansera en helt ny digital insamlingstjänst.

2017-06-02
Regulatorisk

Wifog har förlängt sitt MVNO-avtal med 3 och nylanserar sin mobiltjänst Wifog Mobile med marknadens i särklass minsta abonnemang.

<<
1
...
10
11
12
13
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.