Vertical Ventures

Nyheter

Kommuniké från extra bolagsstämma den 14 juli 2015 i Forestlight Entertainment

Val av styrelse
Stämman beslutade att välja Fredrik Forsman, Peter Håkansson och Henrik Ringmar till nya styrelseledamöter. Fredrik Forsman valdes till styrelsens ordförande.

Ny bolagsordning
Stämman beslutade att ändra bolaget bolagsordning i enlighet med styrelsens förslag innebärande nya kapitalgränser, nytt lägsta och högsta antal aktier, ny firma samt nytt verksamhetsföremål.

Aktiekapitalökning
Stämman beslutade att öka bolagets aktiekapital med lägst cirka 6 670 587,447380 kronor och högst cirka 12 209 557,381365 kronor genom en apportemission av lägst 700 000 000 och högst 1 281 250 000 aktier, riktad till aktieägarna i Wifog AB.

Bemyndigande
Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler till ett antal motsvarande maximalt 250 000 000 aktier i bolaget samt att betalning skall, i enlighet med vad styrelsen därom beslutar, kunna ske kontant, genom kvittning och/eller genom tillskjutande av apportegendom. Vid emissioner utan företräde för aktieägarna skall teckningskursen fastställas till marknadsmässiga villkor.

Försäljning av dotterbolag m.m.
Stämman beslutade att sälja (i) dotterbolaget Dog Pound AB, (ii) en fordran som bolaget har på Dog Pound AB:s dotterbolag, Aktiebolaget Fido Film Stockholm, och (iii) inventarier bokförda i bolaget men som används av Aktiebolaget Fido Film Stockholm, till styrelseledamöterna Peter Levin, tillika VD, och Annika Torell.

För detaljerade villkor avseende besluten på stämman hänvisas till styrelsens fullständiga förslag som finns tillgängliga på bolagets hemsida, www.forestlight.se.

2015-07-15 

För Forestlight Entertainment AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta ;
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

2015-10-01

I samband med handelstarten för Wifog på Nasdaq First North så lanserar Bolaget även en ny websida, www.wifog.com, och ny mobilapp med ny grafisk profil och utökad funktionalitet. Samtidigt påbörjar bolaget nu aktivt arbetet med att rekrytera nya användare.

2015-09-30
  • Niklas Kvist (CTO) och Annika Englund (CMO) har lämnat sina befattningar i Bolaget.
  • Niklas och Annikas efterträdare kommer att vara Martin Litborn och Ali Saghai.
  • Detta pressmeddelande ska ses som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Wifog offentliggjort den 28 september 2015 ("Bolagsbeskrivningen").
2015-08-28

APRIL - JUNI 2015
· Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva Wifog AB ("Wifog") genom en apportemission drog ut på tiden under rapportperioden.
· Nettoomsättningen blev 6 160 TSEK (3 868) under kvartalet och 15 234 TSEK (10 326) under januari-juni.
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -998 TSEK (-769) under kvartalet och -1 494 TSEK (-1 389) under januari-juni.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 071 TSEK (-1 158) under kvartalet och -1 638 TSEK (-2 166) under januari-juni.
· Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den långsiktiga finansieringen. Styrelsen fortsätter arbetet med att söka lösa bolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift och utveckling. Verkställandet av beslutet fattat på den extra bolagsstämman den 14:e juli om samgående med Wifog förutsätter att Nasdaq First North godkänner koncernens nya bolagsbeskrivning. En viktig förutsättning för Nasdaq First North att fatta ett sådant beslut är att den nya koncernen kan påvisa att man har tillgång till kapital och likviditet för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. 

2015-08-21

Ny bolagsordning 
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split i enlighet med styrelsens förslag innebärande nytt lägsta och högsta antal aktier.

2015-07-21

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) org. nr 556668- 3933 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

<<
1
...
25
26
27
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.