Vertical Ventures

Nyheter

Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2017

KVARTAL 1, 2017

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 686 Tkr (1 614 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 332 Tkr (-287 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -4 787 Tkr (-5 288 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 5 109 Tkr under kvartalet (-5 525 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white-label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
 • Under våren 2017 har Wifog Holding AB säkerställt finansiering på 10 MSEK, genom dels aktieägarlån på 6 MSEK med en löptid på två år och dels med ett marknadskompletterande lån på 4 MSEK från Almi Företagspartner med en löptid på 5 år.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Wifog Mobile relanseras som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder.

VD HAR ORDET
Bättre på allt och snart i mål och på väg mot nya mål!

Det syns inte i siffrorna och särskilt inte i Q1-siffrorna som traditionellt är ett väldigt tråkigt kvartal för bolag som har har en starkt annonsfinansierad affärsmodell. Men bortom siffrorna märker vi en ökad efterfrågan och ökat intresse för Wifogs produktportfölj. Det arbete vi lagt ner på att renodla funktioner och skapa modulära produkter ser ut att vara en riktig strategi. Inte nog med att våra funktionalitet och användbarhet blir bättre för våra egna konsumenter, men framför allt så kan vi mycket enklare förklara och sälja B2B.

Arbetet med att vrida om från en annonstung affärsmodell till att Bolaget skall stå på flera ben har fortsatt och kommer att visa resultat i lanseringar och samarbeten inom kort. Såsom nämndes i årsredovisningen så skall framtida intäkter komma från användare på våra egna B2C varumärken Wifog Mobile och från vår lojalitets- och aktivitetsplattform, men ännu mer genom licensaffärer, samarbeten och rev-share från white-label samarbeten.

Drygt 24 månader utan marknadsinvesteringar och mediaköp för att marknadsföra Wifog Mobil och Wifog plattform och ändå har vi en så stadig användarbas. Nu skall vi inte bara satsa på teknikutveckling utan även på att snabbt växa med fler användare. Bland annat relanserar nu Wifog Mobile som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov" och tar fram helt unika paket för att möta en stor och eftersatt marknad.

Inom kort kommer vi även att lansera en renodlad e-handelstjänst som vi tror kommer röra om cash-backmarknaden genom att ytterligare premiera kundens lojalitet.

Dessutom renodlar vi våra produkter för att kunna generera nya intäkter och förstärka lojalitet och medlems- eller kunddialog för idrottsföreningar, organisationer, operatörer och andra företag. Enklare försäljning, tydligare erbjudande och större värde för fler människor!

Världen både behöver och förtjänar Wifogs tjänster - det skall alla uthålliga aktieägare vara stolta över och snart nog belönas för!

Bästa hälsningar,
Peter Håkansson, VD Wifog

Kommande rapporter
Årsstämma 2017 kommer att hållas den 23 maj 2017.
Delårsrapport för kvartal 2, 2017 publieras den 31 augusti 2017.

Rapporten i sin helhet bifogas.

Stockholm den 2017-05-16

Wifog Holding AB (publ)

Styrelse & VD

Johan Salén
Ordförande 

Mathias Hedström
Ledamot

Henrik Ringmar
Ledamot

Peter Håkansson  
VD

För eventuella frågor kring delårsrapporten vänligen kontakta Peter Håkansson, VD Wifog Holding AB (publ) E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Denna information är sådan information Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 maj 2017 kl 08:20.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att ge konsumenter tillgång till sitt eget konsumentvärde och företagen tillgång till intresserade målgrupper. Wifog är en bonustjänst där du sänker din mobilkostnad och blir belönad för saker du ändå gör online. Tjänsten erbjuder dig online shopping, marknadsundersökningar, reklam och belönar dig med poäng som du kan använda för att betala dina räkningar. Du hittar även unika erbjudanden, rabatter och bonusar, skräddarsydda för din personlighet och dina behov när du shoppar online.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se."

Filer för nedladdning
2017-07-07
Regulatorisk

Mot bakgrund av tidigare aviserade riktade emissionen på upp till 35 miljoner kronor har minimbeloppet på 25 miljoner kronor uppnåtts.

2017-07-03
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 23 maj 2017, att göra en riktad emission med lägst 10 000 000 och högst 14 000 000 aktier till kursen 2,50 kronor per aktie, vilket kommer att tillföra Bolaget lägst 25 000 000 och högst 35 000 000 kronor i kapital efter kapitalanskaffningskostnader och öka Bolagets aktiekapital med lägst 19 058 822,7 och högst 26 682 351,8 kronor.

2017-06-16
Regulatorisk

Wifog Holding AB har slutit ett avtal med Barncancerfonden om att lansera en helt ny digital insamlingstjänst.

2017-06-02
Regulatorisk

Wifog har förlängt sitt MVNO-avtal med 3 och nylanserar sin mobiltjänst Wifog Mobile med marknadens i särklass minsta abonnemang.

2017-05-23
Regulatorisk

Wifog Holding AB (publ)s årsstämma hölls torsdagen den 23 maj 2017 i bolagets lokaler på Erikbergsgatan 8A i Stockholm.

2017-05-16
Regulatorisk

KVARTAL 1, 2017

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 686 Tkr (1 614 Tkr).
 • Bruttovinsten uppgick till 332 Tkr (-287 Tkr).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -4 787 Tkr (-5 288 Tkr).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev 5 109 Tkr under kvartalet (-5 525 Tkr).
 • Under 2017 har Wifog tydliggjort sin strategi vad gäller B2B-segmentet, dvs att låta andra dra nytta av den teknolgi som aktivitets- och lojalitetsplattformen bygger på. Det kan vara licensaffärer av hela plattformen eller vissa moduler, rev-share samarbeten eller white-label samarbeten. Bolaget skall ha en mer strukturerad approach baserad på modulär och paketerad försäljning av Wifogs produkter till många aktörer på många marknader och inom många industrier. Tidigare låg fokus på endast på mobiloperatörer och hela plattformen.
 • Under våren 2017 har Wifog Holding AB säkerställt finansiering på 10 MSEK, genom dels aktieägarlån på 6 MSEK med en löptid på två år och dels med ett marknadskompletterande lån på 4 MSEK från Almi Företagspartner med en löptid på 5 år.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Wifog Mobile relanseras som "Sveriges bästa operatör för alla med små behov". Bolaget kommer att erbjuda helt unika paket för att möta behovet från detta segment av mobilkunder.
2017-05-16
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) återtar förslag till årsstämman om att Bolaget ska ändra villkoren för konvertibel WIFOG KV 1.

2017-04-25
Regulatorisk

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) föreslår att Bolaget ska ändra villkoren för konvertibel WIFOG KV 1 från en konverteringskurs på 10,00 kronor till 4,50 kronor. Bolaget har säkerställt att innehavarna av över 90% av konvertiblerna kommer att konverteras enligt de nya villkoren.

<<
1
...
15
16
17
18
19
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.