Arcane Crypto

Nyheter

Ny information om förändring av ledande befattningshavare och tillägg till Bolagsbeskrivningen för Wifog Holding ("Wifog" eller "Bolaget")
  • Niklas Kvist (CTO) och Annika Englund (CMO) har lämnat sina befattningar i Bolaget.
  • Niklas och Annikas efterträdare kommer att vara Martin Litborn och Ali Saghai.
  • Detta pressmeddelande ska ses som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Wifog offentliggjort den 28 september 2015 ("Bolagsbeskrivningen").

Ledande befattningshavare har lämnat Wifog
Niklas Kvist, Cheif Technology Officer och Annika Englund, Chief Marketing Officer har lämnat sina befattningar i Wifog. Niklas och Annika var med och grundade Wifog. I samband med organisatoriska förändringar inför den stundande expansionen har de lämnat Bolaget i samförstånd.

Peter Håkansson, VD för Wifog:
- Vi vill passa på att tacka Niklas och Annika för deras bidrag till att Wifog är där Bolaget är idag och samtidigt önska dem lycka till i framtiden.

Niklas och Annikas ansvarsområden och arbetsuppgifter har övertagits av andra personer på Wifog, varför Bolaget bedömer att det inte har några operationella konsekvenser att de har lämnat Bolaget.

Tillägg till Bolagsbeskrivningen
Följande del av pressmeddelandet ska ses som ett tillägg till Bolagsbeskrivningen som Wifog offentliggjorde den 28 september 2015.

Niklas Kvist och Annika Englund har lämnat sina befattningar. Således ska de tas bort ur Bolagsbeskrivningen som ledande befattningshavare och ersättas av nedanstående personer som ledande befattningshavare:

Martin Litborn, Business Development Director sedan 2015, anställd sedan 2013
Född: 1985
Utbildning: Bachelor of Business Administration, Stockholms Universtitet
Martin har en bakgrund inom media & teknik med fokus på webb.
Ansvarsområden: Martins är ansvarig för att utveckla Wifog-tjänsten, främst vad gäller intäktskällor.
Andra pågående uppdrag: Styrelseledamot i Lifeclean International AB, Styrelseledamot Litborn Produktion AB.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Inga.
Antal aktier i Bolaget: 441 135 aktier.

Ali Saghai, Head of Operations sedan 2015
Född: 1978
Utbildning: Masters IT Management, Umeå Universitet
Ali har en bakgrund inom Telekom och har jobbat med bolag som Tele2, TeliaSonera, ComHem och Millicom.
Ansvarsområden: Ali är ansvarig för Bolagets operations, d.v.s. Bolagets Support- och Teknikavdelningar.
Andra pågående uppdrag: Inga.
Tidigare uppdrag de senaste fem åren: Management Konsult på Accenture och Customer Intelligence på Tele2.
Antal aktier i Bolaget: 0 aktier.

Övrig information om de ledande befattningshavarna
Det förekommer inga familjeband mellan Bolagets styrelseledamöter och ledandebefattningshavare. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan under de senaste fem åren har (i) dömts i bedrägerirelaterade mål, (ii) varit förmål för anklagelser eller sanktioner av i lag eller förordning bemyndigade myndigheter (däribland godkända yrkessammanslutningar) eller (iii) förbjudits av domstol att ingå som medlem av ett bolags förvaltnings-, lednings- eller kontrollorgan eller att inneha ledande eller övergripande funktion vid ett bolag. Ingen av Bolagets medlemmar av förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan har, utöver vad som anges ovan, under de senaste fem åren varit företrädare i bolag som försatts i konkurs eller (ofrivillig) likvidation eller varit inblandad i konkursförvaltning. Det föreligger inte några potentiella intressekonflikter, varmed styrelseledamöters och ledande befattningshavares privata intressen skulle stå i strid med Bolagets intressen. Det förekommer inga förmåner för styrelsen eller ledande befattningshavare efter upphörande av uppdrag eller anställning. Det förekommer inga särskilda överenskommelser med större aktieägare, kunder, leverantörer eller andra parter, enligt vilka någon styrelseledamot eller ledande befattningshavare valts in i förvaltnings-, lednings- och kontrollorgan eller tillsatts i annan ledande befattning.

***Slut på tillägg till Bolagsbeskrivningen***

Stockholm 2015-09-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jesper Henrysson, CFO Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifogs affärsidé är att erbjuda annonsfinansierad mobilsurf, telefoni- och sms-tjänster genom ett simkort. Sedan starten i december 2013 har drygt 200 000 personer registrerat sitt intresse och företaget har idag drygt 55 000 aktiva användare. Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommision är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550.

Filer för nedladdning
2015-11-27

I enlighet med pressmeddelande den 20 november 2015 så har styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 94,2 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen"). Information om Erbjudandet och Övertilldelningsoptionen finns i Bolagets pressmeddelande den 20 november 2015.

2015-11-25

Wifog offentliggör informationsmemorandum med anledning av konvertibelemission ("Wifog Wifog" Wifog Holding AB (publ) ("Wifog " eller "Bolaget") offentliggör idag informationsmemorandum med anledning av den nyemission av konvertibler med företrädesrätt för Bolagets aktieägare som inleds den 1 december 2015 ("Erbjudandet").

2015-11-24
  2015
Kv 3*
2014
Kv 3
2014
Helår
Nettoomsättning 2 986 3 596 22 816
Periodens resultat 622 -2 011 -97
Balansomslutning 219 19 056 8 062
Eget kapital -2 916 -6 206 -1 968
Resultat per aktie, SEK, före och efter utspädning Neg Neg Neg
Eget kapital per aktie, SEK Neg Neg Neg
Antal aktier vid periodens slut inklusive nyemission 52 469 142 52 469 142 52 469 142
Aktiekurs vid periodens slut, SEK 0,13 0,10 0,15
Soliditet Neg Neg Neg

* Samtliga siffror fram t.o.m. den 30 september 2015 avser den verksamhet som bedrevs i Forestlight Entertainment ABs regi, d.v.s. den avspeglar inte den verksamhet som bedrivs i Wifog Holding AB efter detta datum.

2015-11-20

Styrelsen i Wifog Holding AB (publ) ("Wifog" eller "Bolaget") har beslutat om nyemission av konvertibler med företrädesrätt för aktieägare i Wifog om cirka 16,0 MSEK före emissionskostnader ("Erbjudandet"). Erbjudandet är garanterat till cirka 93,8 procent via teckningsförbindelser och externa emissionsgarantier. Utöver Erbjudandet har styrelsen beslutat om en nyemission av konvertibler, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, om högst 6,0 MSEK ("Övertilldelningsoptionen").

2015-11-16

Aktieägarna i Wifog Holding AB, org. nr 556668-3933, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 14 december 2015 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Eriksbergsgatan 8 A i Stockholm,

2015-11-02

Wifog Holding AB (publ) kommer månadsvis publicera vissa nyckeltal för att beskriva verksamheten och dess utveckling:

  • Antal användare 48 151
  • Omsättningen har ökat med 99 % sedan föregående månad
  • Bruttomarginalen har förbättrats med 89 % sedan föregående månad
  • EBITDA uppgår till -1,4 miljoner kronor, vilket är en förbättring med 0,9 miljoner kronor sedan föregående månad.
2015-10-21

Wifog Holding AB (publ)s VD Peter Håkansson har sedan börsintroduktionen den 1 oktober ökat sitt innehav i Bolaget med 12 000 aktier genom köp via Nasdaq First North. Han äger nu privat och via bolag totalt 106 063 aktier, vilket motsvarar en ägarandel på 1,66%.

<<
1
...
25
26
27
28
29
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.