Vertical Ventures

Nyheter

OFFENTLIGGÖRANDE AV PROSPEKT

Wifog Holding AB (publ) offentliggör prospekt för beslutad företrädesemission samt ny finansiell information som återfinns i prospektet.

Styrelsen för Wifog Holding AB ("Wifog" eller "Bolaget") har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Wifogs aktieägare ("Företrädesemissionen"). Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. I prospektet återfinns på grund av regulatoriska krav ny finansiell information som tidigare inte har publicerats avseende Bolagets kapitalstruktur per den 30 november 2018.

Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar kommer att finnas att tillgå på Wifogs (investor.wifog.com) och Hagberg & Aneborn Fondkommission (www.hagberganeborn.se) respektive hemsidor. Prospektet går även att läsa i sin helhet på Finansinspektionens hemsida (www.fi.se).

Prospekt för emissionen finns nu publicerat på Wifogs och Hagberg Aneborns respektive hemsidor. Vidare kommer sammanfattningsfolder och anmälningssedlar att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds. 

Inbjudan till investerarpresentation

Med anledning av Företrädesemissionen presenterar Bolaget verksamheten och framtidsplaner hos GT30 den 7 februari 2019 klockan 17.30 på Grev Turegatan 30 i Stockholm. Information om anmälan kan fås genom att kontakta ir@wifog.com. Observera att antalet platser är begränsade.

Ny finansiell information som återfinns i prospektet

I prospektet framgår Wifogs kapitalstruktur, nettoskuldsättning och tillgångar per den 30 november 2018. Detta mot bakgrund av regulatoriska krav som innebär att finansiell information avseende kapitalstrukturen inte får vara äldre än 90 dagar vid offentliggörande av prospektet. Denna information har tidigare inte offentliggjorts och nedanstående tabeller återger denna information. Notera att enbart räntebärande skulder redovisas i tabellerna. Informationen har inte granskats av Bolagets revisor.

Finansiell ställning per den 30 november 2018

Aktiekapital och skuldsättning

(TSEK)

2018-11-30

Summa kortfristiga skulder

14 423

Mot garanti eller borgen

 

Mot säkerhet

 

Utan garanti/borgen eller säkerhet

14 423

Summa långfristiga skulder

1 439

Mot garanti eller borgen

 

Mot säkerhet

 

Utan garanti/borgen eller säkerhet

1 439

Eget kapital

 

Aktiekapital

12 952

Bundna reserver

 

Omräkningsdifferens

 

Summa eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare

6 803

Nettoskuldsättning
Nedan redovisas Wifogs nettoskuldsättning per den 30 november 2018. Nettoskuldsättningen omfattar både räntebärande och icke räntebärande skulder och fordringar.

(TSEK)

2018-11-30

(A) Kassa

-

(B) Likvida medel

434

(C) Lätt realiserbara värdepapper

-

(D) Summa Likviditet (A)+(B)+(C)

434

(E) Kortfristiga fordringar

10 421

(F) Kortfristiga bankskulder

-

(G) Kortfristig del av långfristiga skulder

420

(H) Andra kortfristiga skulder

14 003

(I) Summa Kortfristiga skulder (F)+(G)+(H)

14 423

(J) Netto Kortfristig skuldsättning (I)-(E)-(D)

 3 568

(K) Långfristiga banklån

-

(L) Emitterade obligationer

-

(M) Andra långfristiga skulder

1 439

(N) Långfristig skuldsättning (K)+(L)+(M)

1 439

(O) Nettoskuldsättning (J)+(N)

5 007

Företrädesemissionen i sammandrag 

  • Den som på avstämningsdagen den 28 januari 2019 är aktieägare i Wifog har företrädesrätt att teckna nya aktier i Företrädesemissionen.
  • En (1) befintlig aktie berättigar till teckning av en (1) ny aktie.
  • Teckningskursen är 0,08 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden löper under perioden 30 januari - 13 februari 2019.
  • Handel i teckningsrätter löper under perioden 30 januari - 11 februari 2019
  • Handel i BTA löper från 30 januari till Företrädesemissionen är registrerad hos Bolagsverket.

Bolaget tillförs vid full teckning av Företrädesemissionen 20,7 MSEK, före avdrag för emissionskostnader om cirka 1,7 MSEK, genom nyemission av 259 045 763 aktier.
Utöver Företrädesemissionen har Bolaget beslutat att vid stort intresse även utnyttja en överteckningsoption ("Överteckningsoptionen").

Vid full teckning av Överteckningsoptionen tillförs Bolaget ytterligare 6,4 MSEK genom emission av ytterligare 80 000 000 aktier till samma kurs.

Utspädningseffekten för aktieägare som inte tecknar sin andel vid full teckning av Företrädesemissionen utan utnyttjande av Överteckningsoptionen uppgår till 50 procent. Vid full teckning av såväl Företrädesemissionen samt Överteckningsoptionen uppgår utspädningseffekten till 56,7 procent.

Företrädesemissionen är säkerställd till 88 procent, 18,2 MSEK, genom teckningsåtaganden om cirka 9,2 MSEK, motsvarande 44,5 procent av Företrädesemissionen samt garantiåtaganden om cirka 9 MSEK, motsvarande 43,5 procent av Företrädesemissionen.

Stockholm 2019-01-29

Martin Litborn

Tillförordnad VD Wifog Holding AB

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Martin Litborn, VD Wifog Holding AB (publ)
E-post: ir@wifog.com
Hemsida: http://investor.wifog.com 

Denna information är sådan information som Wifog Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 januari 2018 kl. 13:45 CET.

Viktig information 
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Wifog Holding AB (publ). Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Wifog Holding AB (publ) kommer endast att ske genom det prospekt som Wifog upprättat. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Wifog för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Kanada, Japan, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga aktier har registrerats, och kommer inte heller att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 ("Securities Act") och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Wifog och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. 

Kommande rapporter:
Bokslutskommuniké för 2018 publiceras den 28 februari 2019.

Kort information om Wifog Holding AB (publ)
Wifog är en lojalitetsaktör som ger sina medlemmar möjligheten att genom aktivitet och aktiva val ta del av sitt konsumentvärde genom Wifogs poängsystem. Bolaget utvecklar hela tiden möjligheterna för medlemmarna att samla poäng och även möjligheter att använda dem. Nyckeln i Wifogs plattform är att aggregera så stor användarbas som möjligt för att transformera marknadskraften i användarbasen och konvertera detta till konsumentvärde för användarna.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se ca@mangold.com

2020-05-25
Regulatorisk

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

2020-04-30
Regulatorisk

Vertical Ventures årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.verticalventures.se.

2020-04-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, Stockholm.

2020-04-14
Regulatorisk
2020-03-05
Regulatorisk

Allt sedan jag tillträdde som VD i januari har vi fokuserat på att färdigställa renodlingen av Vertical Ventures. Ett av huvudmålen för mig har varit att rensa upp balansräkningen i bolaget och detta har skett genom försäljning av Transiro Int. aktier. I dag har vi kvar 20 000 000 av de Transiroaktier vi fick som betalning för Wifog Sverige när bolaget såldes i december 2019. Försäljningen har inneburit att vi nu för första gången i bolagets historia kan operera utan lån och med en nettokassa, vilket i sin tur skapar goda möjligheter framåt för Vertical Ventures.

2020-03-05
Regulatorisk

Vertical Ventures har minskat sitt innehav från 50 000 000 aktier till 20 000 000 aktier i Transiro Int. AB vilket motsvararar 5,9% av bolagets kapital och röster. Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020.

1
2
...
13
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.