Vertical Ventures

Nyheter

Rättelse avseende innehåll i kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 i Forestlight Entertainment

Den 21 juli 2015 offentliggjorde Forestlight Entertainment AB ("Forestlight" eller "Bolaget") kallelse till extra bolagsstämma den 20 augusti 2015 ("Bolagsstämman"), huvudsakligen för ändring av Bolagets bolagsordning samt sammanläggning av aktier. Vid angivandet av bolagsordningens gränser i kallelsen till Bolagsstämman angavs ett felaktigt antal aktier såväl före som efter den föreslagna ändringen av bolagsordningen (punkt 7 på dagordningen för Bolagsstämman). Skälet härför var att de aktier som beslutades om att emitteras vid bolagsstämma den 14 juli 2015 i Bolaget i samband med apportemission inte var beaktade då dessa aktier vid tidpunkten för kallelsen till Bolagsstämman ännu ej var registrerade hos Bolagsverket. Den föreslagna punkten 7 i dagordningen till Bolagsstämman skall rätteligen vara:

I syfte att möjliggöra sammanläggning, s.k. omvänd split enligt punkt 8 nedan, föreslår styrelsen att bolagsordningens gränser för antalet aktier ändras från lägst 700 000 000 aktier och högst 2 800 000 000 aktier (enligt ej registrerat stämmobeslut från den 14 juli i år i samband med apportemission) till lägst 3 500 000 och högst 14 000 000 aktier. Bolagsordningens § 5 får därmed följande lydelse:

"Antalet aktier skall vara lägst 3 500 000 och högst 14 000 000."

Förslaget är villkorat av att förslaget till beslut om omvänd split enligt punkt 8 bifalles.

Kallelsen till Bolagsstämman är i övrigt i allt väsentligt oförändrad. Den rättade kallelsen och övriga dokument finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.forestlight.se.

Stockholm 2015-07-30

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Peter Levin, VD Forestlight Entertainment AB (publ)
Tel. +46 (0) 8 660 43 30
E-post: peter.levin@forestlight.se 
Hemsida: www.forestlight.se

Om Forestlight Entertainment:
Forestlight Entertainment är ett svenskt underhållningsbolag med fokus på utveckling av innehåll för film-, TV- och spelindustrin. Bolagets aktier är upptagna till handel på NASDAQ OMX First North. Mangold Fondkommission AB, telefon 08- 503 015 50, är Bolagets Certified Adviser och likviditetsgarant.

2015-10-07

Sammanläggning av aktier
Extra bolagsstämma i Forestlight Entertainment AB (publ), numera under namnet Wifog Holding AB (publ) ("Bolaget"), beslutade den 20 augusti 2015 om minsking av antalet aktier i Bolaget genom sammanläggning 200:1, vilket innebär att tvåhundra (200) aktier läggs samman till en (1) aktie. Vidare beslutade extra bolagsstämma att bemyndiga styrelsen i Bolaget att fastställa avstämningsdag för sammanläggningen.

2015-10-01

I samband med handelstarten för Wifog på Nasdaq First North så lanserar Bolaget även en ny websida, www.wifog.com, och ny mobilapp med ny grafisk profil och utökad funktionalitet. Samtidigt påbörjar bolaget nu aktivt arbetet med att rekrytera nya användare.

2015-09-30
  • Niklas Kvist (CTO) och Annika Englund (CMO) har lämnat sina befattningar i Bolaget.
  • Niklas och Annikas efterträdare kommer att vara Martin Litborn och Ali Saghai.
  • Detta pressmeddelande ska ses som ett tillägg till den bolagsbeskrivning som Wifog offentliggjort den 28 september 2015 ("Bolagsbeskrivningen").
2015-08-28

APRIL - JUNI 2015
· Processen för genomförandet av beslutet att byta verksamhetsinriktning och att förvärva Wifog AB ("Wifog") genom en apportemission drog ut på tiden under rapportperioden.
· Nettoomsättningen blev 6 160 TSEK (3 868) under kvartalet och 15 234 TSEK (10 326) under januari-juni.
· Resultat före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev -998 TSEK (-769) under kvartalet och -1 494 TSEK (-1 389) under januari-juni.
· Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -1 071 TSEK (-1 158) under kvartalet och -1 638 TSEK (-2 166) under januari-juni.
· Koncernen saknar idag kapital och likviditet för den långsiktiga finansieringen. Styrelsen fortsätter arbetet med att söka lösa bolagets finansiering för att säkerställa fortsatt drift och utveckling. Verkställandet av beslutet fattat på den extra bolagsstämman den 14:e juli om samgående med Wifog förutsätter att Nasdaq First North godkänner koncernens nya bolagsbeskrivning. En viktig förutsättning för Nasdaq First North att fatta ett sådant beslut är att den nya koncernen kan påvisa att man har tillgång till kapital och likviditet för att finansiera verksamheten under de närmaste 12 månaderna. 

2015-08-21

Ny bolagsordning 
Stämman beslutade att ändra bolagets bolagsordning i syfte att möjliggöra sammanläggning av aktier, s.k. omvänd split i enlighet med styrelsens förslag innebärande nytt lägsta och högsta antal aktier.

2015-07-21

Aktieägarna i Forestlight Entertainment AB (publ) org. nr 556668- 3933 (Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 20 augusti 2015 kl. 10.30 i Baker & McKenzie advokatbyrås lokaler på Vasagatan 7 i Stockholm.

<<
1
...
25
26
27
28
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.