Vertical Ventures

Nyheter

VERTICAL VENTURES BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2019

KVARTAL 4, 2019

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 1 526 KSEK (2 269 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -465 KSEK (-1 447 KSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 016 KSEK under kvartalet (-1 865 KSEK).
 • I samband med att försäljningen av Wifog Sverige AB genomfördes under december tog Vertical Ventures ett första steg mot att bli ett renodlat investment bolag. Transaktionen gjorde att Vertical Ventures blev största aktieägare i Transiro Int. AB noterat på NGM. Värdet på Wifog Sverige sattes till 12 miljoner kronor och betalades genom att Transiro Int. AB betalade genom att emittera 100 000 000 nya aktier i bolaget. Anledningen till Vertical Ventures godtog nyemitterade aktier var att bolaget såg en god affär i att äga aktier i Transiro. Int. AB samtidigt som Wifog Sverige hamnade i en bättre kontext i Transiro än om det hade varit kvar i Vertical Ventures ägo.
 • Bolaget namnändras från Wifog Holding AB (publ) till Vertical Ventures AB (publ)
 • En extra bolagsstämma beslutar den 27 december 2019 att för förlusttäckning minska aktiekapital med ca 25 MSEK från 27,0 MSEK till 2,0 MSEK. Det minskade aktiekapitalet var registrerat hos bolagsverket 2020-02-07.

KVARTAL 1-4, 2019

 • Nettoomsättningen uppgick för kvartal 1-4 till 5 045 KSEK (7 942 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för kvartal 1-4 till -17 655 KSEK (-10 293 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för kvartal 1-4 till -21 254 KSEK (-11 943 KSEK)
 • Nedskrivningar av engångskaraktär påverkar koncernens resultat före avskrivningar (EBITDA) med -13 148 KSEK och rörelseresultat (EBIT) med -14 777 KSEK.
 • Avtal om ägarspridning med Dividend Sweden AB
 • Styrelsen beslutade under första kvartalet om en företrädesemission på totalt 20,7 MSEK med en överteckningsoption på ytterligare 6,4 MSEK. Emissionen tecknas till 108,5% motsvarande 22,5 MSEK.
 • Wifog Mobile ingår strategiskt samarbete med världens fjärde största mobiltillverkare Xiaomi genom svenska generalagenten East & West Distribution AB. Detta avtal följer med Wifog Sverige i samband med försäljningen till Transiro Int. AB.
 • Med anledning av att likviditetskraven för notering på Nasdaq First North Growth Market inte varit uppfyllda meddelade Nasdaq den 26 september att en avnoteringsprocess inletts. Den 13 november har ärendet avskrivits då likviditetskravet nu är uppfyllt.
 • Vertical Ventures AB (publ) säkrar under andra kvartalet lånefacilitet från City Capital Partners AB om ca 3 MSEK. Per 31 december har ytterligare 0,2 MSEK upplånats så att total upplåning från City Capital Partners AB uppgick till 3,2 MSEK.
 • Wifog Mobile lanserar uppdaterad app med nya leverantörer av rörligt annonsmaterial

Hela Bokslutskommunikén finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-02-28

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.

2020-09-18
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures" eller "Bolaget") har i pressmedelande den 4 augusti 2020 informerat om det så kallade omvända förvärvet av Arcane Crypto AS ("Arcane"). I samband med förvärvet av Arcane måste Vertical Ventures utarbeta en bolagsbeskrivning för fortsatt notering av Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Denna bolagsbeskrivning måste godkännas av Nasdaq och publiceras i god tid innan bolagsstämman som beslutar om förvärvet av Arcane.

2020-09-08
Regulatorisk

Arcane Crypto AS, under uppköp av Vertical Ventures, har investerat i ITOAM Sarl, bolaget bakom LN Markets tillsammans med Bitfinex och Fulgur Ventures. Efter investeringen kommer Arcane Crypto AS att äga 7,14 % av ITOAM Sarl, LN Markets.

2020-08-26
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.

1
2
...
21
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.