Vertical Ventures

Nyheter

Vertical Ventures ingår LOI om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Ltd

Vertical Ventures AB ("Vertical Ventures") och Tongdow E-Commerce Group Ltd ("Tongdow") har ingått en avsiktsförklaring gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen"). Om Transaktionen genomförs innebär detta bl.a. att Vertical Ventures verksamhet ändras till Tongdows verksamhet (det "Nya Bolaget").

Transaktionen mellan Vertical Ventures och Tongdow i korthet:

· Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures.

· Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdow aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget.

· Köpeskillingen för Tongdow uppgår indikativt till US$ 200 000 000 men är föremål för slutförhandling.

· Ambitionen är att Transaktionen ska slutföras under det andra kvartalet 2020.

"Vertical Ventures emotser en effektiv process för att tillsammans med Tongdow nu åstadkomma en ny operativ inriktning på verksamheten för att skapa värde för bolagets aktieägare", säger Fredrik Crafoord, styrelseordförande i Vertical Ventures.

I samband med Transaktionen kommer Vertical Ventures att byta företagsnamn.

Om Transaktionen

Vertical Ventures har ingått en avsiktsförklaring med Tongdow, enligt vilken Vertical Ventures ska förvärva samtliga aktier i Tongdow. Transaktionen förutsätter ingående av ett aktieöverlåtelseavtal och kommer bl.a. vara villkorad av godkännande av bolagsstämma i Vertical Ventures. Vidare förutsätter slutförandet av Transaktionen en godkänd granskning (due diligence) av Tongdow som Vertical Ventures avser genomföra under kommande veckor.

Efter Transaktionens slutförande är avsikten att Tongdows aktieägare ska inneha omkring 97,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget medan Vertical Ventures befintliga aktieägare ska inneha omkring 2,5 procent av aktierna och rösterna i det Nya Bolaget. Fördelningen kan slutligt komma att variera beroende på slutligt utfall av parternas förhandlingar.

Noteringen på Nasdaq First North Growth Market

Med anledning av Transaktionen krävs en ny noteringsprocess för Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market där Nasdaq först måste godkänna det Nya Bolaget för fortsatt notering på Nasdaq First North Growth Market. Med anledning av detta - och förutsatt att Nasdaq godkänner noteringen av det Nya Bolaget - kommer en bolagsbeskrivning avseende det Nya Bolaget att publiceras i god tid innan den avsedda tillträdestidpunkten.

Om Tongdow

Tongdow är ett e-handelsföretag verksamt inom B2B och hanterar transaktioner inom metallhandel. Företaget omsatte US$ 583 miljoner under 2018 och genomför nu en publik börsnotering i Europa för att fortsätta sin expansion på nya marknader.

Mer information om Tongdow finns på www.tongdow.com.

Om Vertical Ventures

Vertical Ventures avyttrade sin operativa verksamhet, lojalitetsplattformen Wifog, till Transiro Int. AB under hösten 2019. Vertical Ventures blev efter den transaktionen största aktieägare i Transiro Int. AB, noterat på NGM.

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och
bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.Mer information om Vertical Ventures finns på http://investor.verticalventures.se.

Rådgivare

Aalto Capital agerar finansiell rådgivare till Tongdow i processen.

Stockholm 2020-02-03

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Fredrik Crafoord, Styrelseordförande Vertical Ventures AB (publ)

E-post: info@verticalventures.se

Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 februari 2020 kl. 08:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, www.mangold.se http://www.mangold.se.

2020-07-02
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures") informerade i pressmeddelande 20200702 att man avbrutit processen avseende Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd sedan exklusivitetsperioden enligt ingången avsiktsförklaring löpt ut.

2020-07-02
Regulatorisk

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures") informerade i pressmeddelande 20200203 att man ingått en avsiktsförklaring ("LOI") gällande Vertical Ventures förvärv av samtliga aktier i Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd ("Tongdow") genom ett s.k. omvänt förvärv ("Transaktionen").

2020-05-25
Regulatorisk

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

2020-04-30
Regulatorisk

Vertical Ventures årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.verticalventures.se.

2020-04-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, Stockholm.

2020-04-14
Regulatorisk
2020-03-05
Regulatorisk

Allt sedan jag tillträdde som VD i januari har vi fokuserat på att färdigställa renodlingen av Vertical Ventures. Ett av huvudmålen för mig har varit att rensa upp balansräkningen i bolaget och detta har skett genom försäljning av Transiro Int. aktier. I dag har vi kvar 20 000 000 av de Transiroaktier vi fick som betalning för Wifog Sverige när bolaget såldes i december 2019. Försäljningen har inneburit att vi nu för första gången i bolagets historia kan operera utan lån och med en nettokassa, vilket i sin tur skapar goda möjligheter framåt för Vertical Ventures.

1
2
...
14
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.