Vertical Ventures

Nyheter

VERTICAL VENTURES KVARTALSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2020

KVARTAL 1 2020

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 5 KSEK (946 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -461 KSEK (-1 840 KSEK).
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -461 KSEK under kvartalet (-2 288 KSEK).
 • Resultat efter finansiella poster för första kvartalet blev 115 KSEK (-2 434 KSEK).
 • Leverans av 100 000 000 aktier i Transiro Int. AB som betalning för Wifog Sverige.
 • Bolaget säljer 50 000 000 aktier i Transiro Int. AB, för totalt 6 000 000 kr,
 • Bolaget säljer 30 000 000 aktier i Transiro Int. AB, för 4,2 M SEK.
  Försäljningarna skedde för att få fram resurser till att rensa balansräkningen från historiska skulder. Vertical Ventures AB har reglerat totalt ca 4 MSEK skulder.
 • Ingår LOI ang förvärv av Tongdow E-commerce.
 • Minskningen av aktiekapital från ca 27 003 620 SEK till ca 1 970 575 SEK registrerades den 7 februari 2020.
 • Jonas Litborn utses till VD för Vertical Ventures, Jonas Litborn satt sedan tidigare i Vertical Ventures styrelse och har lång erfarenhet av att genomföra affärer i Sydostasien.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Efter avbrott för Covid-19 är Due-Dilligence processen nu igång och förhandlingar kring förvärvet av Tongdow E-commerce Ltd tar fart. Bolaget räknar med att ett förvärvsavtal ska vara på plats under andra kvartalet.

Hela Delårsrapporten finns tillgänglig på Bolagets hemsida https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Stockholm 2020-04-24

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 april 2020 kl. 11:45 CET.

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se

2020-05-25
Regulatorisk

Idag den 25 maj höll Vertical Ventures AB årsstämma. Stämman beslöt enhälligt i samtliga punkter enligt huvudägarnas förslag.

2020-04-30
Regulatorisk

Vertical Ventures årsredovisning för 2019 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.verticalventures.se.

2020-04-20
Regulatorisk

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org. nr 556668-3933, kallas härmed till årsstämma måndagen den 25 maj 2020 kl. 10.00 i bolagets lokaler på Karlavägen 58, 5 trappor, Stockholm.

2020-04-14
Regulatorisk
2020-03-05
Regulatorisk

Allt sedan jag tillträdde som VD i januari har vi fokuserat på att färdigställa renodlingen av Vertical Ventures. Ett av huvudmålen för mig har varit att rensa upp balansräkningen i bolaget och detta har skett genom försäljning av Transiro Int. aktier. I dag har vi kvar 20 000 000 av de Transiroaktier vi fick som betalning för Wifog Sverige när bolaget såldes i december 2019. Försäljningen har inneburit att vi nu för första gången i bolagets historia kan operera utan lån och med en nettokassa, vilket i sin tur skapar goda möjligheter framåt för Vertical Ventures.

2020-03-05
Regulatorisk

Vertical Ventures har minskat sitt innehav från 50 000 000 aktier till 20 000 000 aktier i Transiro Int. AB vilket motsvararar 5,9% av bolagets kapital och röster. Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020.

1
2
...
20
>>

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter direkt till din e-post.